سید حجت مرتضوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید حجت مرتضوی

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس کنترل کیفیت شرکت ماشین سازی دراج 1384/9 - 1390/8
سرپرست کنترل کیفیت شرکت مهندسی بارز کلید 1390/8 -