صبا ;هراریان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صبا ;هراریان

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک بدون گرایش
– کارشناسی – معدل: 14.34
رازی 1389 - 1393