محمد اقابابایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد اقابابایی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین کنتورسازی 1377/3 - 1394/2
جوشکار- نجار آزاد 1386/5 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT فناوری اطلاعات
– کاردانی – معدل: 15.88
علمی کاربردی خانه کارگرقزوین 1386 - 1389