وحید علیمرادی سقزچی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید علیمرادی سقزچی

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فنی و کنترل کیفی و مدیر تولید شیرین گندم سبلان 1392/2 - 1394/5
مسئول فنی و کنترل کیفی و مدیر تولید و مدیر داخلی شرکت خوش رشته 1387/12 - 1392/2
مسئول فنی و کنترل کیفی و مدیر تولید شیرین گندم سبلان 1392/2 - 1394/5
مدیر آزمایشگاه عسل راز سبلان 1392/1 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی علوم وصنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 14.41
آ زاد واحد سراب 1383 - 1387
مهندسی کشاورزی علوم وصنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 14.41
آ زاد واحد سراب 1383 - 1387