مهدی آبخیز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی آبخیز

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند فروش دارا پخش 1392/2 -
بازاریاب شرکت جی 1393/9 - 1394/2
بازاریاب عماد آرا 1391/1 - 1391/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– دیپلم – معدل: 13.75
1387 - 1381