علی قادری

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور اموزشی قلمچی 1392/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی بالینی
– کارشناسی – معدل: 0.00
ازاد تهران 1392 - 1395