میکائیل ناصری ترکمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میکائیل ناصری ترکمانی

محل سکونت: گلستان - گالیکش
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 17.18
دانشکده فنی امام خمینی سبزوار 1387 - 1389
برق برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 16.39
دانشکده غیرانتفاعی شمس گنبد 1390 - 1392