فرزاد چهارلنگ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرزاد چهارلنگ

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
راه اندازی OICO 1393/9 -
ریس کارگاه پتروصنعت 1393/4 - 1393/7
کارشناس دفترفنی تناوب 1392/3 - 1392/6
کارشناس دفترفنی رامپکو 1389/8 - 1391/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مگانیک تاسیسات حرارتی وبرودتی
– کارشناسی – معدل: 17.48
جامی 1391 - 1393