امانج خردمند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امانج خردمند

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس بهره بردار پتروشیمی لرستان 1391/3 - 1391/6
کارشناس تحقیق و توسعه شرکت ایران دلکو 1393/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی ترموسینتیک و کاتالیست
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
صنعتی شریف 1391 - 1393
مهندسی شیمی صنایع گاز
– کارشناسی – معدل: 16.04
صنعتی کرمانشاه 1386 - 1390