مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق مخابرات
– کارشناسی – معدل: 14.04
بین المللی امام خمینی 1389 - 1393