نجمه زارع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نجمه زارع

محل سکونت: فارس - داراب

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت حرفه ای ندارد
– کارشناسی – معدل: 17.29
علوم پزشکی اراک 1389 - 1393