علی اکبر مرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اکبر مرادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
واکسیناتور شبکه دامپزشکی 1392/5 - 1392/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
دامپزشکی دام بزرگ
– دکترا و بالاتر – معدل: 14.25
ازاد گرمسار 1384 - 1393