مصطفی مهدوی مهر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی مهدوی مهر

محل سکونت: گلستان - گالیکش

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی اسیب شناسی
– کارشناسی – معدل: 17.33
فرهنگیان 1390 - 1394