محمد مهدی قطبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد مهدی قطبی

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهرسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول حسابداری شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 1390/9 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری پیوسته
– کارشناسی – معدل: 14.50
ازاد اراک 1384 - 1389