کاظم سبتاوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کاظم سبتاوی

محل سکونت: خوزستان - آبادان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.64
ازاد ابادان 1389 - 1393