مرتضی عسکری بسطام

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی عسکری بسطام

محل سکونت: لرستان - خرم آباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس اجتماع درمان مدار (TC) 1395/1 -