هومن شجاعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هومن شجاعی

محل سکونت: هرمزگان - بندر عباس

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
امورکانتینری شرکت کشتیرانی کانتینرترمینل 1392/5 -