محمد مختاری زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد مختاری زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 15.00
آزاد دامغان 1386 - 1390
شیمی آلی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.30
آزاد دامغان 1390 - 1392