علی مرادپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی مرادپور

محل سکونت: خوزستان - دزفول

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ارشد دفتر فنی برق JECC CO 1393/8 - 1394/4
کارشناس دفتر فنی برق چاد-پتونیا 1392/7 - 1393/3
کارشناس دفتر فنی برق و ابزاردقیق پتروسینا آریا 1391/8 - 1392/6
تکنسین اجرایی فرانیرو 1390/1 - 1391/2
تکنسین اجرایی قطب صنعت 1389/12 - 1389/12
تکنسین اجرایی ایمن سازان توزیع 1387/5 - 1388/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق صنعتی
– دیپلم – معدل: 15.06
1377 - 1380
برق صنعتی قدرت
– کاردانی – معدل: 16.76
چمران اهواز 1381 - 1384
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.10
تهران جنوب 1384 - 1386