محمد رافتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رافتی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد