مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند توسن 1393/3 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.85
ازاد کرج 1385 - 1389