مشخصات فردی:



سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ویزیتور شرکت یک ویک 1386/4 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تجربی
– دیپلم – معدل: 15.30
1376 - 1380