غلامرضا حمامی مهربانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: غلامرضا حمامی مهربانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی انالیز
– دکترا و بالاتر – معدل: 0.00
ازاد-علوم و تحقیقات 1391 - 1395