علی اکبر تیموری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اکبر تیموری

محل سکونت: یزد - یزدسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارگر شهرداری 1389/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تجربی
– دیپلم – معدل: 17.00
1384 - 1385
حسابداری دولتی
– کاردانی – معدل: 13.50
علمی ماربردی 1389 - 1390
حسابداری دولتی
– کاردانی – معدل: 13.50
علمی ماربردی 1389 - 1390
حسابداری دولتی
– کاردانی – معدل: 13.50
علمی ماربردی 1389 - 1390
حسابداری دولتی
– کاردانی – معدل: 13.50
علمی ماربردی 1389 - 1390
حسابداری دولتی
– کاردانی – معدل: 13.50
علمی ماربردی 1389 - 1390
حسابداری دولتی
– کاردانی – معدل: 13.50
علمی ماربردی 1389 - 1390
حسابداری دولتی
– کاردانی – معدل: 13.50
علمی ماربردی 1389 - 1390
حسابداری دولتی
– کاردانی – معدل: 13.50
علمی ماربردی 1389 - 1390
حسابداری دولتی
– کاردانی – معدل: 13.50
علمی ماربردی 1389 - 1390
حسابداری دولتی
– کاردانی – معدل: 13.50
علمی ماربردی 1389 - 1390
حسابداری دولتی
– کاردانی – معدل: 13.50
علمی ماربردی 1389 - 1390
حسابداری دولتی
– کاردانی – معدل: 13.50
علمی ماربردی 1389 - 1390
حسابداری دولتی
– کاردانی – معدل: 13.50
علمی ماربردی 1389 - 1390
حسابداری حسابدری
– کارشناسی – معدل: 13.00
جواد 1388 - 1393