مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی اقتصاد
– کارشناسی – معدل: 14.93
پیام نور مرکز مرند 1388 - 1392