محمد رستمزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رستمزاده

محل سکونت: آذربایجان غربی - نقده

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی کشاورزی
– کارشناسی – معدل: 13.74
آفاق ارومیه 1390 - 1392