المیرا رضایی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شركت پرنسلی 1393/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 12.28
امیرالمومنین 1387 - 1390
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 13.30
رودکی 1391 - 1393