علی صرافی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی صرافی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل پروژه پلسنگ سنندج 1394/1 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ژئوتکنیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.48
صنعتی شریف 1391 - 1393
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 17.41
باهنر 1387 - 1391