محمود علیزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمود علیزاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشنای ایمنی بهداشت فن آوری آبهای عمیق 1390/10 - 1391/12
مدرس منشور ادیبان دانش 1392/6 -