محمد رحیم زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رحیم زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ارشد آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی مهاباد 1392/4 - 1392/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
میکروب شناسی پزشکی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.31
علوم پزشکی اهواز 1389 - 1392