پگاه گوشه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پگاه گوشه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
علوم و تحقیقات 1387 - 1390