مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: خوزستان - بندر امام خمینی
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع پتروشیمی
– کارشناسی – معدل: 14.33
بندر ماهشر 1386 - 1391