مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست دفتر فنی سابیر-سد مخزنی نمرود 1391/12 -
سرپرست دفتر فنی کنترل قدرت-پایگاه عملیات و پشتیبانی شرکت نفت خزر 1391/5 - 1391/12