رامین ایری

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تاسیسات حرارت مرکزی وتهویه مطبوع
– کاردانی – معدل: 15.15
شهید مهاجر 1386 - 1388
تاسیسات حرارت مرکزی وتهویه مطبوع
– کارشناسی – معدل: 15.49
شهید مهاجر 1389 - 1391