سوده کهرام

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سوده کهرام

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دبیر فیزیک و ریاضیات آموزشگاه بعثت 1387/2 - 1393/5
کارشناس اتوماسیون دانشگاه الزهرا 1389/6 - 1390/6
کارشناس پشتیبانی دانشگاه الزهرا 1389/2 - 1389/6
دبیر ریاضی هنرستان مهدیه 1389/2 - 1389/5
دبیر فیزیک دبیرستان کفایی زاده 1387/7 - 1387/10
کارآموز گروه مخابرات نوری مرکز تحقیقات مخابرات ایران 1386/4 - 1386/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک کاربردی نداشتم
– کارشناسی – معدل: 15.00
الزهرا 1382 - 1386
فوتونیک فیزیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
تبریز 1390 - 1392