اکرم پورنقشبند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اکرم پورنقشبند

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی علوم دامی
– کارشناسی – معدل: 14.50
نشهرکرد 1390 - 1390