سید علی جلیل زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید علی جلیل زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکترونیک الکترونیک
– کاردانی – معدل: 15.81
شهید بهشتی 1387 - 1389
الکترونیک الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.53
صنعتی مازندران 1389 - 1391