محسن مستعلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن مستعلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 14.73
یادگار امام 1390 - 1392
الکترونیک الکترونیک عمومی
– کاردانی – معدل: 12.73
آموزشکده فنی پسران محمود آباد 1388 - 1389