صدیقه نوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صدیقه نوری

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فنی زرین کوش خاکعلی 1392/12 - 1393/12