سید حسام رسولی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید حسام رسولی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سر شیفت شرکت ریز موج سیستم 1386/5 - 1386/12
مهندس تجهیزات دوار دانش هیدرولیک 1388/1 - 1389/1
مهندس مکانیک نهراب زیست 1393/7 -
مهندس طراح تاسیسات مهندسین مشاور مونیت 1392/6 - 1392/9
مهندس تجهیزات دوار فولاد گیلان 1393/7 - 1393/8