محمد رضائی اردانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رضائی اردانی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس آزمایشگاه دانشگاه فردوسی مشهد 1389/9 - 1390/6
کارشناس ارشد مهندسی مجتمع صنعتی اسفراین 1390/6 - 1393/2
مدیر شرکت شرکت فن آفرینان خوارزمی توس 1393/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد متالورژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.41
فردوسی مشهد 1383 - 1387
مهندسی مواد متالورژی استخراجی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.80
صنعتی شریف 1387 - 1389