ابوالفضل خوش بخت ارانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابوالفضل خوش بخت ارانی

محل سکونت: اصفهان - آران و بیدگل

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم اجتماعی پژوهشگری علوم اجتماعی
– کارشناسی – معدل: 0.00
کاشان 1391 - 1395