مایده خلیلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مایده خلیلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت هواپیمایی 1392/9 -