معصومه خدائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معصومه خدائی

محل سکونت: لرستان - خرم آباد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بهداشت محیط مرکز بهداشت خرم آباد 1387/12 - 1387/10
اداری سازمان منابع طبیعی 1390/12 - 1391/12
بهداشت محیط وبهبود کیفیت بیمارستان ایران 1392/9 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت محیط
– کارشناسی – معدل: 16.38
جندی شاپور 1387 - 1389