علی عطائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی عطائی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول شیفت سپاسد 1392/11 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 17.20
رودهن 1388 - 1392