الیا موسی شاهرودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الیا موسی شاهرودی

محل سکونت: گلستان - علی آباد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی تجزیه
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.59
مازندران 1391 - 1393