اسماعیل پورنمازیان نجف ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسماعیل پورنمازیان نجف ابادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
lمهندسی عمران زلزله
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
صنعتی شریف 1393 - 1395