احمد باباپور سنگرودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد باباپور سنگرودی

محل سکونت: مازندران - بابل
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی بازرگانی بین الملل
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.38
آزاد اسلامی بابل 1391 - 1393