محسن بیات

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی سلولی-مولکولی میکروبیولوژی
– کارشناسی – معدل: 15.28
آزاد اراک 1389 - 1393