خانم سلیمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: خانم سلیمانی

محل سکونت: اصفهان - مبارکه
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع پلیمر صنایع پلیمر
– کارشناسی – معدل: 13.00
آزاد شهرضا 1387 - 1392